بازارچه زنجیره ای روستاما

بازارچه زنجیره ای روستاما در جهت شکل گیری و به سود رسانی بازارهای محلی، دائمی و موقت اینترنتی تولیدات سالم و با کیفیت مشاغل خرد، خانگی و روستایی فعالیت می کند. این بازارچه یکی از دستاوردهای مهم اکوسیستم کارآفرینی در تحقق رونق و جهش تولید، درآمدزایی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی است. رونق بخشی به حاشیه شهرها و روستاها با مهاجرت معکوس و تولید ثروت برای تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر خانگی و روستایی با در نظر گرفتن فرآوری، فناوری، بسته بندی و اطلاع رسانی خواهد بود.یاوران و مشتریان


مشاوره شرایط همکاری شیوه فروش در روستاها طرح درآمدزایی تخفیف ها و پیشنهادها ثبت نام بازاریاب و روستاییان اکوسیستم کارآفرینی روستاییان موفق سرمایه پذیری اخبار